newFields.forEach((newField) => {
  let exitingFieldIndex = _.findIndex(existingFields, (existingField) => {
   return existingField.identifier === newField.identifier;
  });
  if (exitingFieldIndex !== -1) {
   //if existing field and new field are regions insert region fields
   if (ModelUtils.isRegion(newField) && ModelUtils.isRegion(existingFields[exitingFieldIndex])) {
    this.addFieldsToExistingFields(newField.fields, existingFields[exitingFieldIndex].fields);
   }
   // add next new field after the existing field
   insertPosition = exitingFieldIndex + 1;
  } else {
   existingFields.splice(insertPosition, 0, this.flattenDefinitionProperty(newField));
   insertPosition++;
  }
 });
 /**
 * Flattens a definition property and adds it to the flat model and model map.
 * @param definitionProperty
 * @param parentId
 */
 flattenDefinitionProperty(definitionProperty, parentId) {
  let definitionModelProperty = new DefinitionModelProperty(definitionProperty);
  if (ModelUtils.isRegion(definitionProperty)) {
   definitionModelProperty.fields.forEach((field, index, arr) => {
    arr[index] = this.flattenDefinitionProperty(field, definitionProperty.identifier);
   });
  }
  if (parentId) {
   definitionModelProperty.parentId = parentId;
  }
  this.flatDefinitions.push(definitionModelProperty);
  this.flatModelMap[definitionProperty.identifier] = definitionModelProperty;
  return definitionModelProperty;
 }
 it('should recognize if a field is not a region', () => {
  let field = ViewModelBuilder.createField('field1', 'EDITABLE', 'text', 'field 1', true, true, []);
  let isRegion = ModelUtils.isRegion(field);
  expect(isRegion).to.be.false;
 });
 it(' should recognize the region type fields', () => {
  let region = ViewModelBuilder.createRegion('region1', 'region 1', 'EDITABLE', false, false);
  let isRegion = ModelUtils.isRegion(region);
  expect(isRegion).to.be.true;
 });