Example #1
0
 .on('start', function() {
  livereload.listen();
 })
Example #2
0
gulp.task('watch:css',['css'], function(){
  livereload.listen();
  gulp.watch(config.sassPath,['css']);
});
Example #3
0
gulp.task('default', ['sass'], function () {
 livereload.listen();					
 gulp.watch('./scss/{,*/}*.{scss,sass}', ['sass'])
 gulp.watch('./index.html', ['html'])
});
gulp.task('dev', ['build', 'serve'], function() {
 livereload.listen();
 gulp.watch(['assets/**/*', '*.js', 'assets/styles/scss/**/*.scss', 'assets/img/**/*'], ['default']);
});
Example #5
0
gulp.task('watch', function () {
 lr.listen();
 gulp
   .watch('src/**/*', ['build'])
   .on('change', lr.changed);
});
Example #6
0
gulp.task('watch', function () {
	livereload.listen();
 gulp.watch('./sass/**/*.scss', ['sass']);
});
Example #7
0
gulp.task('watch', function (){
	livereload.listen();
	gulp.watch(path.html, []);
	gulp.watch(path.scripts, ['scripts']);
	gulp.watch(path.scss, ['styles']);
});
Example #8
0
gulp.task('watch:html', ['html'], function () {
 livereload.listen();
 gulp.watch('templates/**/*.html', ['html']);
});
Example #9
0
gulp.task("sass:watch",function(){
  livereload.listen();
  gulp.watch("dev/**/*.scss",["sass:compile"]);
  gulp.watch("index.html",["html:reload"]);
  gulp.watch("dev/slice/*.png",["spriter"])
});
gulp.task('livereload', function() {
 livereload.listen();
});
Example #11
0
gulp.task('watch', function() {
 livereload.listen();
 gulp.watch('js/*.js', ['js']);
});
gulp.task('watch', ['compileJs', 'sass'], function () {
 livereload.listen();
 gulp.watch('./src/**/*.js*', ['lint','compileJs']);
 gulp.watch('./src/**/*.scss', ['sass']);
});
Example #13
0
gulp.task('watch:js', ['js'], function() {
	livereload.listen();
	gulp.watch('ng/**/*.js', ['js']);
});
Example #14
0
gulp.task('watch-css', function () {
  livereload.listen();
  gulp.watch(lessDir + '/**/*.scss', ['css'])
});
gulp.task('watch', function() {
 refresh.listen();
 gulp.watch(paths.scripts, ['build']);
 gulp.watch(paths.html, ['html']);
});
Example #16
0
gulp.task('dev:reload', function() {
 livereload.listen({
  port: 35729,
  // basePath: './dist/'
 })
})
	.task('watch:css', ['build:css'], () => {
		livereload.listen();
		gulp.watch('assets/**/*.styl', ['build:css']);
	})
gulp.task( 'livereload', function(){
	livereload.listen();
	gulp.watch( [ 'build/**/*', '*.html', '*.json' ], function( evt ){
		livereload.changed( evt.path );
	} );
} );
Example #19
0
gulp.task('reload', function() {
	livereload.listen();
	gulp.watch(paths.reload_src, ['_reload']);
});
Example #20
0
gulp.task('watch', function () {
  livereload.listen();
  gulp.watch(PATHS.STYL_ALL, ['stylus']);
  gulp.watch(PATHS.JS, ['javascript']);
  gulp.watch(PATHS.HTML, ['templates']);
});
Example #21
0
gulp.task('watch', function() {
 livereload.listen();
 gulp.watch(config.JS, ['build-js']);
 gulp.watch(config.CSS, ['build-css']);
 gulp.watch(config.HTML, ['build-js']);
});
gulp.task('watch', function() {
 // Create LiveReload server
 livereload.listen();
 // Watch any files in dist/, reload on change
 gulp.watch(['dist/**']).on('change', livereload.changed);
});
Example #23
0
gulp.task("watch", function() {
	livereload.listen();
});
gulp.task('watch', ['watchify'], function () {
  livereload.listen(35732);
  gulp.watch('sass/**/*.scss', ['sass']);
  gulp.watch('server/www/**/*.html', ['html']);
});
Example #25
0
gulp.task('watch', function() {
 livereload.listen();
 gulp.watch('assets/scss/**/*.scss', ['styles']);
});
Example #26
0
gulp.task('watch', function () {
  livereload.listen();
  gulp.watch(paths.scripts, ['build', 'images', 'htmlCompile']);
});
Example #27
0
gulp.task('watch',function(){
	livereload.listen();
	gulp.watch(['*.html','less/*.less','scripts/*.js','*.html'],['less',function(){
		livereload.reload('*.html');
	}]);
});
Example #28
0
gulp.task('server', function () {
  // Start the server at the beginning of the task
  //gulp.watch(['app.js', 'routes/*.js', '*.js'], ['express-run']);
  livereload.listen();
  gulp.watch('./public/css/*.scss', ['sass']);
});
Example #29
0
gulp.task('watch', function() {
	livereload.listen();
	gulp.watch('resources/scss/**/*.scss', ['sass']);
	gulp.watch('index.html', ['html-reload']);
});
Example #30
0
gulp.task('watch', function() {
 livereload.listen(); //要在这里调用listen()方法
//gulp.watch(lessSrc+'*.less', ['less']);
});